Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

sorrisole
7046 ae94 500
Reposted frombalagan balagan viamagat magat
sorrisole
Reposted fromu-dit u-dit vianoisetales noisetales
sorrisole
6524 c1be 500
Reposted fromcorvax corvax vianoisetales noisetales
sorrisole
6789 a992

May 13 2016

sorrisole
sorrisole
sorrisole
sorrisole
sorrisole
sorrisole
tumblr_o6uf0lV0Qd1smjk7ro1_500 tumblr_o6uf0lV0Qd1smjk7ro2_500 tumblr_o6uf0lV0Qd1smjk7ro3_500 tumblr_o6uf0lV0Qd1smjk7ro4_500 tumblr_o6uf0lV0Qd1smjk7ro5_500

Inokashira Park Lake in Tokyo Becomes A River Of Pink Cherry Blossoms

The start of spring welcomes one of the most beautiful sites in Tokyo - Inokashira Park Lake becomes flooded with delicate pink cherry blossoms which blooms as a lush blanket of flowers beside the lake’s edges. Photographer Danilo Dungo captures the rare event which draws in countless tourists who watch the spectacle of abundant cherry blossoms falling into the lake with the each slight breeze and gust of wind. The photographer has documented the cherry blossoms from a variety of angles, some of the best being taken from an aerial view. The images featured were taken over a period of two years by Dungo and more can be viewed at NatGeo Your Shot page.”

landscape-photo-graphy (via Come as you are)

sorrisole
- Kiedy przeczytałam o "aferze" z napisem "Andrzej Dupa" na drzwiach szkolnej ubikacji w Opolu, coś mi się przypomniało... 

- To było w gimnazjum w Dębicy, późne lata 40., czas stalinizmu, gdyby to odkryli, a wszczęto poszukiwania, to rodziców wysłaliby za Ural. Napisałem gorzej, bo "Stalin ch...", całe słowo, a nie odkryli mnie, bo zrobiłem to lewą ręką. Z natury jestem oburęczny, ale musiałem się przestawić, bo dziadek mówił, że lewa jest diabelska, w szkole też kazali mi pisać prawą. Ale ten napis nakreśliłem lewą. Pamiętam, że zdjęto drzwi toalety i wysłano do Rzeszowa do grafologa razem z próbkami pisma wszystkich uczniów.

— Krzysztof Penderecki, ''Król Ubu" jest bliski temu, co dzieje się w Polsce 2016 roku'', Gazeta Wyborcza, 25.03.16
Reposted from1923 1923 viatediousuncle tediousuncle
sorrisole
1481 d9b7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolpompon krolpompon
sorrisole
0677 d65d
Reposted fromrol rol viahardkorwey hardkorwey
sorrisole
2015 c8d4
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
sorrisole
3315 7c96 500
Reposted fromkjuik kjuik viabananaapple bananaapple
sorrisole
sorrisole
7427 f8e9
Reposted frommarronek marronek viakjuik kjuik
sorrisole
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakjuik kjuik
sorrisole
6537 0260 500
Reposted fromcorvax corvax viakjuik kjuik
sorrisole
3629 e380 500
Reposted fromhagis hagis viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl